Winkelwagen 0 Artikel € 0,00

1. Definities

 • In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Belarie b.v. webshop
 • Ontvangstbevestiging: de ontvangstbevestiging zoals omschreven in artikel 5.4 van deze algemene voorwaarden.
 • Bedenktijd: de wettelijke termijn waarbinnen gebruik gemaakt kan worden van het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 8.

2. Identiteit van de ondernemer

 • Bel Arie B.V.
 • Heeswijk 173
 • 3417GP Montfoort
 • Telefoonnummer: 0384-474897
 • E-mail adres: Info@belarie.nl
 • KvK nummer: 53832507
 • BTW nummer: NL 851036235B01

 3. Toepasselijkheid

 •  3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van BelArie.nl webshop gedaan respectievelijk gesloten worden.
 • 3.2 Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en BelArie.nl webshop middels de procedure zoals deze is omschreven in de artikelen 4 en 5 van de algemene voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze voorwaarden.
 • 3.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken na schriftelijke goedkeuring door BelArie.nl webshop, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 • 3.4 Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden worden door BelArie.nl Webshop uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 3.5 BelArie.nl webshop behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen.

 

4. Aanbiedingen

 • 4.1 Alle aanbiedingen op de website van BelArie.nl webshop zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging heeft ontvangen.
 • 4.2 Indien BelArie.nl webshop de aankoopprijs van het product dient te verhogen ingevolge een wettelijk voorschrift, zal zij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval het recht om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan BelArie.nl webshop te melden. BelArie.nl webshop is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de website.
 • 4.3 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. 

5. Overeenkomsten

 • 5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u:

a. een bestelling heeft geplaatst in de BelArie.nl webshop middels het volledig en correct invullen van het bestelformulier;

b. de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden middels het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens of het overmaken van het bedrag van de bestelling;

c. op uw e-mailadres een Ontvangstbevestiging heeft ontvangen van BelArie.nl webshop, zoals omschreven in artikel 5.4, waarin de bestelling wordt bevestigd.

 • 5.2 Indien vanBelArie.nl webshop in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de overeenkomst wordt nagekomen dan zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden. In dat geval komt de overeenkomst niet tot stand en zal het betaalde bedrag worden teruggestort door BelArie.nl webshop.
 • 5.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

a. Een omschrijving van het gekochte product en het aantal dat gekocht is;

b. De prijs van het product

c. BTW informatie

d. Naam, woonadres, afleveradres, factuuradres (indien anders dan woon en/of afleveradres), e-mailadres en telefoonnummer;

e. Het bestelnummer van de overeenkomst.

 • 5.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en BelArie.nl webshop gemaakte afspraken en treedt in plaats van alle eerder gesloten overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en BelArie.nl webshop.
 • 5.5 De administratie van BelArie.nl webshop geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan BelArie.nl webshop verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door BelArie.nl webshop verrichte leveringen. BelArie.nl webshop erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

 6. Levering

 • 6.1 De leveringstermijn van het product bedraagt maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling, of zoveel korter zoals bepaald in de overeenkomst tussen u en BelArie.nl Webshop ingeval van levering binnen Nederland. Voor levering buiten Nederland geldt een andere leveringstermijn. De door BelArie. Webshop opgegeven levertijden zijn indicatief en zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 6.2 Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door BelArie.nl webshop wordt overschreden, zal BelArie.nl webshop u hiervan onmiddellijk  schriftelijk (via brief of e-mail) informeren. In dat geval heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan BelArie.nl webshop te melden.
 • 6.3 In geval van ontbinding van de overeenkomst conform het vorige lid zal BelArie.nl webshop de betalingen binnen 10 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke melding aan u terugbetalen.
 • 6.4 Indien u aantoonbare schade heeft geleden als gevolg van het door BelArie.nl Webshop overschrijden van de leveringstermijn, zal BelArie.nl Webshop deze schade, met een maximale omvang van de grootte van het factuurbedrag, aan u vergoeden, ongeacht de vraag of u de overeenkomst met BelArie.nl Webshop heeft ontbonden.

 7. Transport- en verzendkosten

 • 7.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro's en exclusierf omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. De verzendkosten zijn € 9.00 binnen Nederland per bestelling. Bestellingen over de 10 Kg wordt een ander tarief gerekend. Buiten Nederland hanteren wij de actuele tarieven die staan vermeld op Post.nl:http://www.postnl.nl/tarieven/pakketten/ en de verpakkingskosten.
 • 7.2 BelArie.nl Webshop bepaalt de wijze van verzending en is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.
 • 7.3 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor u.

Behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door BelArie.nl Webshop kunnen worden uitgesloten.

 • 7.4 Bij bestellingen vanuit het buitenland bent u aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde bankkosten, omzetbelasting of invoerrechten.

 

8. Herroepingsrecht

 • 8.1 Bij aankoop van de producten heeft u het recht om binnen 14 werkdagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te beëindigen. Deze Bedenktijd van 14 werkdagen gaat in op de dag na ontvangst van het product.
 • 8.2 Tijdens de Bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
 • 8.3 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u
 • a. dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan BelArie.nl webshop te melden;
 • b. het product met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijze mogelijk, in de originele staat en verpakking aan BelArie.nl webshop te retourneren, conform de door BelArie.nl webshop verstrekte instructies.
 • 8.4 De betalingen die u heeft verricht op het moment dat u de overeenkomst heeft herroepen zullen door BelArie.nl webshop binnen 10 werkdagen nadat BelArie.nl webshop het door u teruggezonden product heeft ontvangen, teruggestort worden.
 • 8.5 Bij gebruik van het herroepingsrecht komen de kosten en het risico van terugzending voor uw rekening. Tevens berekenen wij € 15,-- administratiekosten voor het ongemak.
 • 8.6 BelArie.nl webshop behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts gedeeltelijk te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van BelArie.nl webshop) is beschadigd. Indien dit het geval is zal BelArie.nl webshop u daarover schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.

 

9. Retourneren

 • 9.1 Indien binnen 30 dagen nadat u het product heeft ontvangen het product een gebrek blijkt te vertonen of u van mening bent dat het product niet voldoet aan redelijkerwijze te stellen eisen, heeft u twee mogelijkheden:
 • a. er kan schriftelijk (via brief of e-mail) aan BelArie.nl webshop gevraagd worden om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product of;
 • b. de overeenkomst met BelArie.nl webshop kan ontbonden worden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan BelArie.nl webshop te melden.
 • 9.2 Indien BelArie.nl webshop gevraagd wordt om herstel, vervanging of levering van het ontbrekende of gebrekkige gedeelte van het product moet het product worden teruggestuurd naar BelArie.nl webshop. BelArie.nl webshop zal het product binnen 30 dagen na ontvangst herstellen of vervangen en terugsturen. De kosten en het risico van terugzending voor uw rekening.
 • 9.3 Indien de overeenkomst met BelArie.nl webshop op basis van artikel 9.1 wordt ontbonden, dient het product onmiddellijk aan BelArie.nl webshop.nl te worden geretourneerd. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van  de koper. De aankoopprijs van het product zal binnen 10 werkdagen worden teruggestort. 

10. Garanties

Op de door BelArie.nl webshop geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op zijn producten geleverd wordt. Deze garantie tast uw rechten die voortvloeien uit de wet of overeenkomst niet aan.

 

11. Klachten

 • 11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door BelArie.nl webshop serieus in behandeling worden genomen.
 • 11.2 Een klacht dient kenbaar gemaakt te worden bij de Klantenservice van BelArie.nl webshop (gegevens staan vermeld in artikel 13 van deze algemene voorwaarden).
 • 11.3 BelArie.nl webshop zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen en de uitkomst schriftelijk (via brief of e-mail) kenbaar maken.

12. Privacy

 • 12.1 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is het door BelArie.nl Webshop kunnen nakomen van de overeenkomst die BelArie.nl Webshop met u is aangegaan. Uitsluitend voor dit doel zullen uw gegevens aan derden worden verstrekt.
 • 12.2 De persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn alle gegevens die u invult in het bestelformulier wanneer u een product bestelt of heeft besteld. Door het aangaan van een overeenkomst met BelArie.nl Webshop waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, verleent u uitdrukkelijke toestemming aan BelArie.nl. Webshop voor het aan derden verstrekken van uw persoonsgegevens.
 • 12.3 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via brief of e-mail) verzoek hiertoe aan BelArie.nl te richten, zie artikel 2 van deze algemene voorwaarden. BelArie.nl Webshop zal u dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van uw bij de BelArie.nl Webshop aanwezige persoonsgegevens. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 12.1) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan BelArie.nl  te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden. BelArie.nl Webshop zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.

 

13 .  Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Bel Arie B.V. geleverde zaken en accessoires, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Bel Arie B.V. totdat de koper alle verplichtingen uit alle met Bel Arie B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 • Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Bel Arie B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 • Voor het geval dat Bel Arie B.V.  zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van koper zich bevinden en die zaken mede terug te nemen;

 

14. Klantenservice BelArie.nl webshop

Alle correspondentie op basis van deze algemene voorwaarden dient plaats te vinden met:

 • Bel Arie B.V.
 • Heeswijk 173
 • 3417GP Montfoort
 • Telefoonnummer: 0384-474897
 • E-mail adres: Info@belarie.nl 

 

15. Toepasselijk recht en geschillen

Deze algemene voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Alle eventueel geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht tenzij gezamenlijk overeengekomen wordt dat een andere rechter bevoegd is.

 

Powered by Goodvision internetdiensten